Den allmänna rödförskjutningen

Kom ut första gången 10.01.20

Ur den nyligen utkommna boken "Die neue Physik - Wie Physik endlich zu Wissenschaft wird (Hur fysiken äntligen blir till vetenskap).” ISBN-10: 3000305823, ISBN-13: 978-3000305825

"Det finns emellertid något speciellt, den allmänna rödförskjutningen, dvs. en spektrumförskjutning hos alla ljusobjekt i kosmos. Den möjliggör en enkel avståndsbedömning till avlägsna kosmiska objekt. Vad ligger bakom det hela? Om detta finns det en ny tes.

Ljushastigheten skulle kunna vara beroende av tillståndet på Etern så som ljudhastigheten beror på temperaturen på luften. För det andra skulle tillståndet på Etern kunna ha ändrat sig och skulle kunna fortsätta att ändra sig. Det skulle kunna möjliggöra BigBangteorin och även understöda den. För det tredje skulle beroendet hos ljushastigheten av tillståndet av Etern vara så stort att den (ljushastigheten) tidigare var långsammare.

Äldre ljus började inträda i rummet med en lägre hastighet, den som hörde till den tidens Etertillstånd. Med ändringar i tillståndet på Etern som kom med tiden, antar den förvisso den högre hastigheten men dock på bekostnad av en frekvensminskning. En sådan företeelse förekommer i verkligheten i gaser. Ljudfrekvensen ändrar sig med temperaturen när luften utvidgar sig.

Denna tes medför en möjlig förklaring till den överproportinellt ökade rödförskutningen hos långt avlägsna och således mycket gamla objekt. Den reflekterar början på ett snabbare förlopp av en ändring av eterns tillstånd efter BigBangen. Denna (ändringen) är med säkerhet ett slags avspänning genom den som säkert ansedda utbredningen. Vid sidan om bakgrundsstrålningen och rödförskjutningen i sig borde detta dessutom på ett tydligare sätt bekräfta BigBangen. Den postulerade ‚mörka energin‘ som orsak till den överproportionellt större blivande rödförskjutningen på större avstånd är mot denna grundläggande och mättekniskt säkerligen snart bevisbara tes en substanslös uppfinning. Det är till och med mycket sannolikt att det finns mätvärden som inte är tillordningsbara som passar denna nya tes.
Därmed ges vid handen att rödförskjutningen är ingen dopplereffekt som visar på en med ljus upmätt förstoring av avstånden till stjärnorna utan en utbredning av koordinatsystemet hos Newtons fysik, Etern, i det geometrisk fasta rummet hos universum. Med vilken hastighet denna förstoring försiggår kan inte tagas från rödförskjutningen utan bara av ändringar av Eterns parametrar som ju hitentills inte varit möjliga att bestämma."

www.kosmosphysik.de